Obchodní podmínky Firmyvdosahu.cz

I.
Úvodní ustanovení

 1. Společnost JM Rollss s.r.o., se sídlem Brno-střed, Štýřice, Kamenná 183/10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104083 (dále také jen „provozovatel“ nebo "JM Rollss") a uživatel portálu Firmyvdosahu.cz (dále jen "uživatel") uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními strany vymezeny podmínky užití webových stránek v rámci portálu Firmyvdosahu.cz. Smlouva je platně uzavřena navštívením portálu Firmyvdosahu.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky v rámci portálu Firmyvdosahu.cz.
 2. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a uživatelů, t.j, registrovaných podnikatelských subjektů (inzerentů) a běžných návštěvníků (zájemců) při zveřejňování inzerce, objednávce služeb nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem. Ustanovení, odchylná od obchodních podmínek, je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a uživatelem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

II.
Popis služby, podmínky pro zájemce

 1. Firmyvdosahu.cz představuje databázi, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti (zájemcům) možnost vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, fyzických osobách-podnikatelích a dalších subjektech, které nabízejí prostřednictvím portálu svoje služby. Účelem je poskytování informací široké veřejnosti o identifikačních, kontaktních a dalších údajích, týkajících se právnických osob, podnikajících fyzických osob a dalších subjektů, nabízejících prostřednictvím portálu své služby, a to prostředky elektronické komunikace.
 2. Informace publikované na www.firmyvdosahu.cz jsou zveřejněny s účelem poskytnout zájemcům informace o subjektech zařazených v databázi.
 3. JM Rollss neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na www.firmyvdosahu.cz. JM Rollss může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na www.firmyvdosahu.cz i funkčních možností webových stránek, přičemž garantuje, že případné změny budou prováděny výhradně za účelem zvýšení kvality a korektnosti prezentovaných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.firmyvdosahu.cz, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití stránek www.firmyvdosahu.cz, a to i v případě, že by společnost JM Rollss s.r.o. byla označena jako možný původce těchto škod.
 4. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.firmyvdosahu.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.firmyvdosahu.cz.
 5. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zprostředkované poptávky/nabídky), a vyhrazuje si právo odstranit či nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci JM Rollss.
 6. Zájemce není oprávněn pořídit si kopii databáze či její části. V případě pořízení jakýchkoli kopií databáze uživatel porušuje autorská práva společnosti JM Rollss, s.r.o.
 7. Informace ze stránek www.firmyvdosahu.cz (informace o subjektech, službách a institucích) může uživatel používat výhradně pro svoji vlastní potřebu!
 8. Je zejména zakázáno:
  1. pořizovat kopie databáze či její části.
  2. jakýmkoli způsobem data obsažená v databázi upravovat, překládat je do jiných národních jazyků, zahrnout je do jiných programových produktů a šířit produkty takto vzniklé (úplatně či bezúplatně), jakýmkoli způsobem tato data dále šířit, reprodukovat nebo vydávat, nebo používat tato data a údaje jako přímý prostředek výdělečné i nevýdělečné podnikatelské činnosti; společnost JM Rollss, s.r.o., je výlučným nositelem majetkových i autorských práv k databázi.
  3. šířit prostřednictvím kontaktů uvedených v databázi obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

III.
Vkládání recenzí

 1. Zájemce může k pobočce firmy (inzerenta) vložit své hodnocení (1 až 5 hvězdiček) a recenzi. Recenze není povinná. Při vkládání recenze se zadává uživatelské jméno (nemusí se shodovat občanským jménem) a e-mail. Na e-mail je zaslán odkaz, jehož prostřednictvím zájemce hodnocení autorizuje. E-mail zájemce se veřejně nezobrazuje, slouží výhradně k autorizaci; email zájemce nebude provozovatelem dále žádným způsobem zpracováván, nebudou na něj zasílány jakékoliv další informace, reklamy, obchodní nabídky, apod., a nebude poskytnut k dispozici třetím osobám. Při vkládání recenze přes mobilní aplikaci je ověření vázané na mobilní telefon
 2. Jeden zájemce může vložit pouze jedno hodnocení k jedné provozovně. Provozovatel má právo hodnocení smazat nebo nezveřejnit, a to např. pokud je vulgární, nepravdivé, porušuje zákony nebo jiné obecně platné právní předpisy, přičemž posouzení je plně v kompetenci provozovatele; zájemce není oprávněn si zveřejnění hodnocení nárokovat.

IV.
Odesílání poptávek

 1. Zájemce může poslat poptávku konkrétní pobočce inzerenta, nebo více pobočkám; při zasílání poptávky zdává zájemce tyto povinné údaje, které se zobrazí osloveným firmám (inzerentům): jméno, e-mail, telefon a text poptávky. Zájemce s předáním těchto údajů inzerentům výslovně souhlasí, přičemž provozovatel se zavazuje, že tyto údaje nebude sám nijak využívat, ani předávat třetím stranám.
 2. Odeslání poptávky autorizuje zájemce vygenerovaným kódem zaslaným SMS zprávou, bez jehož zadání nebude poptávka odeslána. Toto neplatí pro mobilní aplikaci, kde je autorizace vázána na telefon.
 3. Je zakázáno zasílání nadměrně vysokého počtu poptávek jedním zájemcem, posouzení nadměrnosti je plně v dispozici provozovatele. Poptávky nesmí býti zneužívány k jinému účelu (např. urážení, obtěžování inzerenta, atp.).
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo poptávku zablokovat a nepředat inzerentům v případě, že porušuje zákony nebo jiné obecně platné právní předpisy, případně je v rozporu s dobrými mravy; posouzení je plně v kompetenci provozovatele; zájemce není oprávněn si zaslání poptávky nárokovat.
 5. Případná reakce inzerenta na poptávku je plně v kompetenci inzerentů a provozovatel za nečinnost inzerentů neručí ani jejich reakci negarantuje, stejně jako realizaci poptávky či kvalitu služeb, jež jsou plně záležitostí vztahu mezi zájemcem a inzerentem.

V.
Podmínky pro inzerenty, registrace

 1. Registrovat se může pouze subjekt s platným identifikačním číslem, přiděleným českým rejstříkovým soudem, příp. živnostenským úřadem. Pokud katalogu již záznam o subjektu existuje, převezmou se stávající data, v opačném případě se vytvoří nový záznam.
 2. V případě, že subjekt (inzerent) již v katalogu je evidován a provozovatel má v databázi jeho e-mail, může subjekt požádat o registraci. Na příslušný e-mail bude následně provozovatelem zaslán odkaz pro pokračování v registraci. V opačném případě (provozovatel nemá email subjektu, příp. eviduje chybný email) je nutno kontaktovat podporu poskytovatele (provozovatele stránek www.firmyvdosahu.cz), která po ověření, že žadatel je oprávněn za subjekt jednat (dále jen „administrátor“), zašle odkaz na e-mail.
 3. Jeden subjekt (inzerent) může být spravován pouze jedním administrátorem; nicméně stejný administrátor může spravovat více subjektů (inzerentů).
 4. Vlastní registrace je bezplatná.

VI.
Přístup do administrace

 1. Administrátor má přístup do administrace a může editovat údaje svých firem (inzerentů); administrátorovi je zpřístupněno hodnocení inzerenta a může na ně reagovat. Provozovatel má právo hodnocení smazat nebo nezveřejnit, a to např. pokud je vulgární, nepravdivé, porušuje zákony nebo jiné obecně platné právní předpisy, přičemž posouzení je plně v kompetenci provozovatele.
 2. Administrátor má přístup k přijatým poptávkám a může s nimi pracovat dle potřeby (odpovídat na ně, mazat, označovat za vyřízené, apod.). Inzerent výslovně souhlasí se zasíláním poptávek od zájemců na e-mail, v případě že se zasíláním emailů nesouhlasí, má možnost tuto funkcionalitu deaktivovat.
 3. Přes administraci může administrátor objednat a zaplatit prémiový zápis v katalogu (viz dále čl. VII. Podmínek), případně vložit a uhradit propagaci formou reklamy (viz dále čl. VIII. Podmínek).
 4. Provozovatel garantuje inzerentům přístup k funkcionalitám, uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku Podmínek.

VII.
Základní verze zdarma

 1. Základní verzi dostanou automaticky všechny firmy po registraci a je zcela zdarma.
 2. Základní verze přináší inzerentovi tyto funkce.
  • Zobrazení v katalogu a ve výsledcích vyhledávání
  • Vložení stručného popisu a tři fotografií
  • Neomezený příjem poptávek
  • Vložení jednoho kontaktního e-mail, webu a telefonu
  • Možnost odpovídat na recenze
  • Inzerce volných pracovních míst (2x měsíčně zdarma)

VIII.
Prémiový zápis

 1. Prémiový zápis lze sjednat vždy pro konkrétního inzerenta (firmu) a na vybrané období.
 2. Prémiový zápis přináší inzerentovi tyto výhody a funkce navíc
  • Prioritní zobrazení v katalogu a ve výsledcích vyhledávání
  • Vložení detailního popisu firmy a neomezeného počtu fotografií
  • Neomezený příjem poptávek
  • Vložení neomezeného počtu kontaktních e-mailů, webů a telefonů
  • Nastavení klíčových slov pro vyhledávání
  • Možnost odpovídat na recenze
  • Inzerce volných pracovních míst (2x měsíčně zdarma)
  • Při objednávce na 1 rok - 50 nabídek práce zdarma + 5x zvýraznění nabídky práce zdarma + 40 poptávek GOLD
  Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku prémiových funkcionalit měnit, přičemž o těchto změnách bude informovat inzerenta s přiměřeným předstihem prostřednictvím emailové zprávy, upozorňující na změnu Podmínek.
 3. Tarify mohou být sjednány s těmito délkami předplatného: měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční, přičemž aktuální ceny za předplacené tarify jsou inzerentům dostupné v platném ceníku, zveřejněném na webových stránkách provozovatele.
 4. Předplacené tarify je inzerent povinen zaplatit před jeho aktivováním, tzn. k poskytnutí plnění (aktivování služby) dojde až od data jejího úplného zaplacení. Měsíční tarif je možné hradit zpětně, tj. k ultimu měsíce.
 5. Sjednané předplatné tarify může inzerent sám automaticky prodloužit, vždy na stejné období, které je s inzerentem sjednáno. Automatické prodloužení bude platné do té doby, než inzerent prodloužení předplatného sám nedeaktivuje. Před koncem placeného tarifu bude automaticky vytvořena objednávka na další období. V případě neuhrazení tarifu, dochází k automatické změně tarifu na Základní verzi do té doby, než tarif inzerent uhradí.
 6. Případné slevy z platných ceníkových cen jsou poskytovány individuální na základně samostatných ujednání mezi provozovatelem a inzerentem.
 7. Prémiový zápis je poskytován na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li zápis, ke kterému se placené služby vztahují, odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za placené služby.

IX.
Vkládání reklam

 1. Inzerent je oprávněn objednat si u provozovatele vložení reklamy, a to ve formě obrázkového banneru a cílového odkazu, směrovaného na profil pobočky v katalogu, případně na libovolnou URL adresu. Úhrada za reklamu se bude inzerentovi účtována dle počtu zobrazení, nebo dle časového období zobrazení s tím, že požadovaný počet zobrazení / období bude uhrazen předem dle objednávky.
 2. Objednaná reklama bude provozovatelem zobrazována jak na webovém katalogu, tak v mobilní aplikaci, a to bez zbytečného odkladu po jejím zaplacení.
 3. Provozovatel negarantuje inzerentovi počet kliknutí, čas, po který bude reklama viditelná, ani její účinnost. Provozovatel garantuje pouze počet zobrazení a technickou funkčnost reklamy (funkčnost odkazu/prokliku). V případě reklamních bannerů může být u vybraných reklamních ploch účtována platba za časové období. V případě, že inzerent zaplatí poplatek za sjednané časové období, jeho banner se bude v dohodnutém časovém období zobrazovat, resp. bude rotovat spolu s dalšími bannery, které si na stejné období zaplatil jiný inzerent. V tomto případě provozovatel negarantuje počet zobrazení reklamy.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazování reklamy zablokovat v případě, pokud tatot porušuje zákony nebo jiné obecně platné právní předpisy, je neetická, v rozporu s dobrými mravy, apod.; posouzení je plně v kompetenci provozovatele; inzerent není oprávněn si zobrazování reklamy do doby zjednání nápravy nárokovat.

X.
Pracovní nabídky

1. Popis služby firmyvdosahu.cz/nabidky-prace

Server Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky pracovní míst. Zájemcům o takovou nabídku (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“) umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru. Inzeráty obsahující poptávku po pracovních místech se na Serveru nezobrazují.

2. Registrace Inzerenta

 1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
 2. Inzerentem může být tuzemská fyzická i právnická osoba se sídlem na území ČR. Inzerentem nemůže být tuzemská fyzická osoba – nepodnikatel či fyzické a právnické osoby se sídlem na území jiných členských států EU a ve třetích zemích, které neuskutečňují na území České republiky samostatnou ekonomickou činnost. Inzerent je povinen uvést své IČO, pod kterým vkládá Inzerát.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce
 2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky, Pravidla pro inzerci, příslušné právní předpisy a etické normy.
 3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
 4. Inzerent odpovídá za obsah Inzerátu vloženého do Serveru pověřenou osobou Inzerenta jak kdyby Inzerát do Serveru zadal sám.
 5. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené pracovní pozici včetně všech podmínek výkonu práce pro danou pracovní pozici. Inzerent je v Inzerátu povinen vždy uvést konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu, název pracovní pozice, požadavky pro předmětnou pracovní pozici, které Zájemce musí splňovat, benefity, jsou-li s pracovní pozicí spojeny, místo výkonu práce a úvazek.
 6. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ pracovní pozice. V jednom Inzerátu mohou být současně nabídky na více volných pracovních míst, za předpokladu, že veškerá volná pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.
 7. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem anebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízena shodná pracovní pozice za shodných podmínek výkonu práce.
 8. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své obchodní firmě či jméno a příjmení včetně případných dodatků, aktivní e-mailovou adresu, IČO a telefonní číslo. Tyto údaje budou zveřejněny v rámci Inzerátu, a to v souladu se zpracováním osobních údajů dle Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
 9. Inzerent je dále povinen v rozhraní při vkládání Inzerátu Inzerát zařadit do správného Oboru Inzerátů a uvést správný typ pracovního úvazku.
 10. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi nezpoplatněny. Inzerent má možnost zaplatit si reklamu Inzerátu na Serveru. Reklamní inzerát bude způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
 11. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu, a to 14 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 14 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta.
 12. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoliv odstranit. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru.
 13. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního emailu, který Zájemce odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání emailu Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má vedle kontaktního emailu možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem a zveřejněném v rámci Inzerátu.
 14. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost Inzerátu, ani za to, že obsah Inzerátu a podmínky výkonu práce odpovídají skutečnosti. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Uzavření pracovní smlouvy a její podmínky závisí výlučně na Inzerentovi a Zájemci. Provozovatel negarantuje uzavření pracovní smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z pracovních smluv uzavřených mezi Inzerenty a Zájemci.
 15. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 16. Poruší-li Inzerent závažným způsobem nebo opakovaně tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, je Provozovatel oprávněn Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 17. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo na Serveru zveřejňovat vlastní Inzeráty a Inzeráty nezadané na Server Inzerenty. V případech, kdy jsou takto na Serveru zveřejněny Inzeráty pocházející z veřejně dostupných zdrojů a v případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nenese Provozovatel za obsah těchto Inzerátů žádnou odpovědnost. V případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát nezadaný na Server Inzerentem a v případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát pocházející z veřejně dostupných zdrojů, je právnická či fyzická osoba v Inzerátu uváděná jako konečný zaměstnavatel, tedy subjekt, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, oprávněná Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru. Provozovatel se zavazuje takovýto Inzerát na základě oprávněné e-mailové žádosti ze Serveru odstranit.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat po skončení doby platnosti Inzerátu Inzerentovi e-mail s upozorněním na vypršení platnosti Inzerátu.
 20. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem přehlednějšího zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo oboru dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření IČO uvedeného u Inzerátu.
 22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska souladu s Pravidly inzerce, která jsou uvedena níže, a Podmínek v průběhu zobrazení Inzerátu na Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát upravit, zejména tak, že z textu Inzerátu odstraní e-mail nebo telefonní číslo, změní velikost písmen nebo Inzerát zařazený do nesprávného oboru zařadí do správného oboru. Úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn Inzerát zveřejnit a že Zájemce je oprávněn na inzerát reagovat.
 23. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru, pokud taková újma vznikla bez zjevné příčinné souvislosti mezi jednáním Provozovatele a vznikem této újmy.

4. Pravidla inzerce

Na službu Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce lze vkládat pouze pracovní nabídky, které splňují daná pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla:

1. Inzerát musí:
 • obsahovat název pracovní pozice ve vymezeném poli
 • obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte
 • být zařazen do lokality, kde se nachází pracoviště výkonu práce
2. Inzerát nesmí obsahovat:
 • inzerci nabízející práci z domova a podomní prodej
 • práci jakéhokoliv erotického charakteru
 • nevhodná slova nebo znaky (vykřičníky, uvozovky, smajlíky apod.)
 • otázky, zvolací věty, výzvy, superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, webový odkaz
 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.
 • údaje, pro které je v inzerátu vyhrazeno zvláštní místo (název pozice, e-mail, telefon, úvazek, obor, lokalita)
 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí
 • informace, které se do inzerátu propisují automaticky (název firmy, volejte)

Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou zamítnuty.

3. Na Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce je zakázáno vkládat inzeráty, které:
 • již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 14 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní
 • jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami
 • dále Inzerent nesmí na Server vkládat inzeráty, které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob
4. Obor inzerátu

Inzerát musí být zařazen do jednoho oboru. Administrátoři mohou nesprávně umístěný inzerát přesunout do vhodnějšího oboru.

5. Zvýhodněné Inzeráty a Notifikace

 1. Zvýhodněné inzeráty na Serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami.
 2. Zvýhodněný Inzerátem je Inzerát, který je orámovaný s popisem (TOP NABÍDKA) a k němuž je Inzerent oprávněn připojit obrázek
 3. Doba platnosti zvýhodnění je 14 kalendářních dnů od data zaplacení za zvýhodněný Inzerát Inzerentem.
 4. Notifikace Inzerátu je Inzerát, který se odesílá do telefonu, všem uživatelům aplikace do 30 km od místa pracoviště.
 5. Notifikace Inzerátu je odeslán jedenkrát do telefonu uživatelů aplikace a následně po dobu 14 dnů odešleme i těm, kteří se v okolí v nejbližší době objeví.
 6. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnit další Inzerát vkládaný z jeho strany na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.

6. Finanční podmínky

 1. Dokoupení inzerátu nebo zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku serveru Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce, který je dostupný na adrese https://www.firmyvdosahu.cz/cenik
 2. Inzerent může zvýhodněný Inzerát uskutečnit prostřednictvím platby: Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio banka, Equa bank, Bankovní převod, Bitcoin.
 3. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě Firmyvdosahu.cz/nabídky-práce poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.

XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 3. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyřešit pokud možno smírně a mimosoudní cestou; v případě, že se je tak nepodaří, je možné využít mediace dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a/nebo ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, přičemž místně příslušný je obecný soud dle místa sídla obchodní společnosti JM Rollss, s.r.o.
 4. Znění Podmínek může provozovatel libovolně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 5. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2019